نهال گردو چندلر


دو سال گارانتی

گواهی بهداشت

کارت قرنطینه

لیبل

عاری از آفات

توضیحات کلی

نهال گردو چندلر یکی از رقم های پیوندی

نظری دارید ؟